Biologisk mångfald.

Senast uppdaterad: 2013-02-11 23:01:11

Regional naturvårdskonferens 10 maj 2012 

Grön infrastruktur och Biologisk mångfald, har ekosystemtjänster ett värde?  

Vad är biologisk mångfald? 

Kan beskrivas som variationsrikedomen i naturen. 

Lite förenklat kan man säga att landskapet ska bestå av många olika typer av ekosystem, 

biotoper eller naturtyper och att var och en av dessa ska bebos av många olika djur- och 

växtarter som var och en hyser en stor genetisk variation (dvs. att de bär på olika anlag). 

Vi är idag 7 miljarder msk på jorden. 1 miljard msk har inte tillräckligt med mat.  

Är det rätt prioritering att bevara biologisk mångfald på global nivå när msk svälter? 

År 2050 beräknas vi vara 9 miljarder msk på jorden. 

Måste vi då inte använda markarealen för att producera mat, bygga bostäder och ha en 

godtagbar infrastruktur? 

Jag skulle vilja påstå att det är precis tvärtom. Den biologiska mångfalden bygger upp 

ekosystemen som upprätthåller livet på jorden.  Den är vår livförsäkring. BM är en 

förutsättning för mat, dricksvatten, ren luft, BM mildrar naturkatastrofer, motverkar 

skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Vår överlevnad och stora delar 

av vårt samhälle bygger på att den BM och de tjänster som den producerar 

(ekosystemtjänster) fungerar, att det finns en infrastuktur av BM. 

Det är vårt naturkapital som vår ekonomi är uppbyggd på. Välfärdens nyckelråvaror finns i 

den biologiska mångfalden. 

Förlusten av biologisk mångfald är därför tillsammans med klimatförändringarna det 

allvarligaste miljöhotet idag och de hänger ihop. Bevarandet av BM ger oss större möjligheter 

att klara klimatförändringarna och minska dess negativa påverkan.  Det är därför viktigt att 

klimatförändringarna och bevarandet av biologisk mångfald ges likvärdig prioritet och hanteras tilsammans.

Nypon på dikesgren.

Hur ser det då ut med den biologiska mångfalden på jorden? 

Arter utrotas idag i en takt som msk aldrig tidigare har upplevt. Det handlar om 100 -1000 

gånger snabbare än den naturliga takten – till största delen på grund av msk aktiviteter. 

Orsakerna till att arterna är trängda är främst förändrad markanvändning, överutnyttjande av 

naturresurser, spridning av främmande arter och föroreningar.   

Det kostar pengar att stoppa förlusten av biologisk mångfald men förlusten av biologisk 

mångfald är också kostsam för samhället. Miljöförstöring (varav BM är en del) orsakad av 

mänsklig aktivitet uppgick 2008 till ett värde av 6600 miljarder US-dollar. Det är lika mycket 

som 11 % av världens samlade BNP. 

En svensk hundrakronorssedel – symbolen för svensk ekonomi. 

Vad finns på baksidan? Ett bi som pollinerar en blomma. Trots pollinatörernas nästan 

ovärderliga värde är deras arbete gratis Pollinatörernas arbete är ett mycket bra exempel på 

ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är olika former av gratisnytta som växter och djur bidrar 

med och som är helt grundläggande för att naturen ska fungera. 

Naturens gratisarbetare är en förutsättning för vår civilisation och ändå har vi inte satt något 

pris på ekosystemtjänsterna. De finns inte med i budgetberäkningarna men biet finns ändå på 

vår hundralapp. Det kanske är en god början på ett annat ekonomiskt tänkande.

Man räknar t.ex. med att det ekonomiska värdet av insektspollinering uppgår till 15 miljarder 

Euro per år i EU. En fortsatt nedgång av populationen bin kan få allvarliga följder. Över 80 % 

av EU:s grödor anses åtminstone delvis vara beroende av insektspollinering. 

Bin och humlorna jobbar på så länge deras livsmiljö finns kvar. Men pollinatörernas livsrum 

krymper både i tropikerna och här i norr. Det fanns ungefär fem gånger fler humlor i det 

svenska jordbrukslandskapet för femtio år sedan i förhållande till idag. Orsaken är enkel. Det 

blommar mindre i den svenska naturen, åkrarna har blivit större och monotonare, åker holmar, 

dikesrenar, slåttermarker och naturbetesmarker har försvunnit i hög grad

vitsippor i beteshage.                            violer på Åkerstomt.

I Millenium Ecosystem Assesments, som är en gigantisk utvärdering av tillståndet av jordens 

ekosystem kom man fram till att 15 av 24 undersökta ekosystemtjänster används på ett 

ohållbart sätt och riskerar att förstöras. Förutom pollination av grödor handlar det om havets 

förmåga att ge fisk och den naturliga reningen av luft och vatten.

Vi måste arbeta tillsammans om vi ska få tillbaka en fungerande grön infrastruktur, synliggöra 

ekosystemtjänsternas värde i samhället och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Idag har 

vi chansen att samtala om hur vi bäst gör det tillsmammans. 

Och nästa gång du får en hundralapp i handen, titta på biet och glöm inte att biet är en viktig 

del av vårt naturkapital som vi tillsammans måste förvalta om vi vill ha tillräckligt många 

hundralappar i plånboken i framtiden. 

Maria Thordarson

Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen Västra Götalands län

542 85 Mariestad